lesjon hara, lasjon hara

afbreking: le·sjon ha·ra, la·sjon ha·ra [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'taal van het kwade';  

  laster, kwaadsprekerij [ ? ]

verwant: Jiddisj: losjen horre [ ? ]
spelling: 'lesjon hara, lasjon hara' is een taalvariant (zie help 7.1.5)  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden