kassiewijle, kassieweine, kasjeweine, gasjeweine

afbreking: kas·sie·wij·le, kas·sie·wei·ne, kas·je·wei·ne, gas·je·wei·ne [ ? ]
herkomst: Bargoens [ ? ]

 
  1. verdwenen;
  2. dood
[ ? ]

verwant: Hebreeuws: Hasjivenoe;
Jiddisj: asjeweine, hasjeweine
[ ? ]
spelling: 'kassiewijle, kassieweine, kasjeweine, gasjeweine' is een taalvariant (zie help 7.1.5)  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden